האוצר הרחיב התנאים להכרה באוסטיאופרוזיס

דו"ח ועדת שני, שפורסם ב-2.5.2010, הרחיב מאוד את הקריטריונים להכרה באותה מחלה לפיה כל מי שמקבל קצבה מהאוצר ויש לו אוסטיאופרוזיס יכול להיות מוכר ללא קשר מתי התפרצה המחלה. כמו כן פורסמה טבלה לפיה יש לקבוע את אחוזי הנכות לניצולים שיש להם אוסטיאופרוזיס לפי מיקום השברים (בגפיים, בחוליות או בירך), לפי מידת חומרתם (עם או בלי ליקוי תפקודי קשה) והאם הניצולים הינם מהמעגל הראשון או השני.
עד לאחרונה, ההכרה במחלה השכיחה של האוסטיאופרוזיס לגבי מקבלי קצבה מהאוצר לפי חוק נכי רדיפות הנאצים, היתה כשליש בלבד והיא לא חלה על כל הניצולים המקבלים לפי אותו החוק.
על החלטה זו נמתחה ביקורת בדו"ח ועדת דורנר אשר קבע כי יש לבסס החלטה זו על ממצאים סטטיסטיים ראיות ונתונים סטטיסטיים על ידי ועדה ולא על ידי איש אחד. בעקבות זאת הוקמה ועדה מיוחדת, ברשות פרופ' שני, לבדיקת הקשר הסיבתי שבין מחלות מסוימות לבין השואה, ובכללן אוסטיאופרוזיס.

להלן המלצות הועדה כפי שהן מובאות בדו"ח:

1. להכיר הכרה מלאה בקשר הסיבתי בין אוסטיאופורוזיס והשואה, לרבות בשים לב להלכה המשפטית כי במקרה של הסתברות גבוהה מ-50% בקיומה של גריעה, יש להכיר באופן מלא בגריעה.

2. לכלול בקבוצה זו גם מי שהיה עובר ברחם אמו בזמן השואה.

3. כל ניצול שואה אשר יש לו אוסטיאופורוזיס (ע"פ מדד צפיפות עצם) בדרגת חומרה של לפחות T-score ≤ -2.5 , או שבר אוסטיאופורוטי בעבר, יקבל התרופות הדרושות לו ויזכה לפטור מתשלום עבור תרופות אלה לאוסטיאופורוזיס. כן יש להבטיח לניצולי שואה עם אוסטיאופורוזיס קשה רצף טיפולי במרפאות מקצועיות, כולל מרפאות בתי החולים.

4. להכיר בנכות כתוצאה מרדיפות הנאצים לפי הקריטריונים הבאים:

   שברים בגפיים (למעט שברי אצבעות, ושברי ירך)  שברים בגפיים (למעט שברי אצבעות, ושברי ירך) עם ליקוי תפקודי קשה  שברים בחוליות בלי לקוי תפקודי קשה שברים בחוליות עם ליקוי תפקודי קשה   שברי ירך בלי לקוי תפקודי קשה  שברי ירך עם לקוי תפקודי קשה
ניצולי שואה שחיו במחנות השמדה, מחנות ריכוז, מחנות כפיה, מחנות עבודה וגטאות   20 אחוז  40 אחוז  30 אחוז  60 אחוז  40 אחוז  80 אחוז
 מעגל שני
נכי רדיפות
 15 אחוז  30 אחוז  22.5 אחוז  45 אחוז  30 אחוז  60 אחוז

באם בחולה שאובחן כחולה אוסטיאופורוזיס ללא שברים יופיע מאוחר יותר שבר, הרי הנכות תעודכן בהתאם לשינוי שחל במצבו. הכרה זו בנכות היא רק בהקשר לרדיפות הנאצים, כאשר יתכן מצב בו תוכר על ידי המוסד לביטוח לאומי נכות גבוהה יותר. "

סעיף 10 לחוק נכי רדיפות הנאצים קובע כי הנכה רשאי לדרוש, עם תום כל שנה מיום שנקבעה לאחרונה דרגת הנכות, לקבוע שנית את דרגת הנכות שלו. מי שבעקבות ההכרה במחלת האוסטיפרוזיס ו\או מחלות אחרות, יגדלו אחוזי הנכות שמוכרים שלו, הרי שגם הקבצה החודשית עשויה לגדול אם הוא יעלה למדרגת נכות גבוה יותר. בנוסף לכך, הגדלת אחוזי הנכות בעקבות ההכרה באותן מחלות עשויה להגדיל גם את תקרת ההכנסה שהוא זכאי להשלמת הכנסה עד אליה.

הכרה ב-100% מהאוסטיאופרוזיס משמעה גם שאותם ניצולים יהיה זכאים לא רק לפטור מלא על התרופות שבסל עבור אותה מחלה אלא גם לתרופות שיאושרו להם שאינן בסל, כמו גם להוצאות נוספות שיאושרו להם בגין אותו טיפול, כגון עלות הנסיעה לאותו הטיפול, בניגוד לתוכנית החדשה לסבסוד\פטור על תרופות אשר מתייחסת אך ורק לתרופות שבסל לפי חוק ביטוח בריאות (פירוט במאמר נוסף המופיע בגליון זה של 'מזכר').