הגבלת שכר עורכי דין – סקירה

צו הגבלת שכר עורכי הדין בתביעות של ניצולי שואה, פורסם לאחר שהסתבר כי בעקבות יישום המלצות ועדת דורנר גדלו התקבולים שמקבלים הניצולים. בעקבות כך גדל גם שכר טרחת עורכי הדין, למרות שאלה לא נדרשו ליותר טרחה
ב-26.12.2010 פורסם צו חדש לגבי הגבלת שכר טרחת עורכי דין לגבי תביעות חדשות לקצבה מהאוצר לפי חוק נכי רדיפות הנאצים (לניצולים שעלו עד 1.10.1953). את נוסח הצו החדש ניתן להוריד מהאתר של משרד המשפטים בכתובת הבאה: http://www.justice.gov.il/NR/rdonlyres/D12CAEBD-6552-4936-9997-0D4AA4D271C0/24227/6955.pdf .

הסיבה לפרסום הצו החדש נבעה, בעיקר, מכך שבעקבות יישום מסקנות דו"ח ועדת דורנר, הוגדלו באופן משמעותי הקצבאות לפי חוק נכי רדיפות הנאצים. כפועל יוצא מכך, גדל גם שכר הטרחה המרבי באותו שיעור, וזאת ללא שום קשר לטרחה של עורכי הדין בתביעות אלו. הצו החדש מחזיר את המצב לקדמותו, כך שתבוטל ההגדלה בשכר הטרחה המרבי. חשוב לציין, כי ההגבלה החדשה תחול אך ורק על הסכמי שכר טרחה שיעשו בין הניצולים ועורכי דינם החל מ-14 יום ממועד פרסום הצו (דהיינו, החל מה-9.1.2011). על הסכמי שכר טרחה שנכרתו לפני ה-9 בינואר 2011 לא יחול שכר הטרחה החדש, אלא שכר הטרחה הקודם שנקבע בצו משנת 1961 (אשר הגביל את שכר הטרחה ל-8% מסך כל התגמולים לתקופה של חמש שנים.
את נוסח הצו הקודם ניתן להוריד מהכתובת הבאה: http://www.meidashoa.co.il/article.asp?menu_id=4&sub_menu_id=104&article_id=440

עצם קביעת סכום מסוים ולא אחוז מהתגמולים, כפי שהיה בצו הקודם, יביא גם לכך שלא ניתן יהיה יותר לגבות שכר טרחה על מרכיבים נוספים לקצבאות הנכות כגון דמי ההבראה, כפי שנעשה לעיתים בעבר. מצד שני, הצו החדש קובע בבירור כי הסכום המופיע בו איננו כולל את המע"מ שיש לשלם עליו. מה כן ומה לא חידוש חשוב נוסף שקיים באותו הצו בנוסף לעצם הגבלה על שכר הטרחה, הינו עצם העובדה שהוא חל לא רק על שכר טרחה הנוגע לתביעה מול משרד האוצר כפי שהיה בצו הקודם, אלא גם על שכר טרחה על ערעורים שיעשו בבתי המשפט השונים, במידה ומשרד האוצר ידחה את התביעה. ההסבר שפרסם משרד המשפטים מפרט גם כי הצו החדש חל אך ורק על תביעות להכרה באדם כנכה רדיפות הנאצים, הכוללת גם בקשה להכרה בנכות של 25% (המוכרים בד"כ בקלות יחסית על נכות נפשית ללא ועדה רפואית), ושהוא איננו חל על שכר תביעות להחמרה המצב הבריאותי מעבר לאותם 25%.

כמו כן נכתב, כי הוא איננו חל על תביעות להשלמת הכנסה במסגרת תגמול נזקקנצרך לפי אותו החוק. משרד המשפטים מסביר כי הסיבה לכך היא שלגבי תביעות אלה לא היה כל שינוי בשנים האחרונות בעקבות המלצות ועדת דורנר, ומשום כך לא יחול עליהן הצו החדש אלא הצו הקודם שפורט למעלה. את הנוסח המלא של ההסבר שפרסם משרד המשפטים להגבלות החדשות ניתן לקרוא בכתובת הבאה: http://www.justice.gov.il/NR/rdonlyres/389B34D1-4A95-47FF-93D2-DF45FFAA7BD2/24256/FAQ.doc .

יש לציין, כי על שכר הטרחה לגבי תביעות ניצולים להקצבה החדשה ליוצאי מחנות וגטאות, חלה הגבלה שפורסמה בצו אחר משנת 2008 (הגבלה של 4,000 ש"ח + הצמדה, לגבי תביעות שבהן יש להוכיח שהניצול הוא יוצא מחנות וגטאות, והגבלה של 800 ₪ + הצמדה, לגבי ניצול שיוכר אוטומטית בהתאם לקבלת התשלום המלא מהקרן הגרמנית). את אותו הצו משנת 2008, שכולל גם הגבלות על שכר הטרחה לגבי תביעות להטבות למקבלי קרן סעיף 2 וחוק יורי שטרן, ניתן להוריד מהכתובת הבאה: http://www.justice.gov.il/NR/rdonlyres/4BD259DD-08E0-439C-9B0A-C10ACACDD341/11135/6690.pdf .

לגבי תביעות לסיוע לניצולים נזקקים מהחברה להשבה שבישראל, פורסם בשנה שעברה צו הקובע מגבלת שכר טרחה של 800 ₪ + הצמדה, למקרים שבהם הזכאות מוכחת לפי דין אחר (כפי שקיים כיום). את הצו ניתן להוריד מהכתובת הבאה: http://www.justice.gov.il/NR/rdonlyres/494EEDAE-67CA-488A-BFE7-EFA295228D2A/13177/6749.pdf .

לגבי הגבלת שכר טרחה בנוגע לתביעות פיצויים בגין השואה מחו"ל – חל חוק התביעות של קרבנות השואה, שנחקק עוד בשנת 1957. סעיף 10 לחוק זה קובע, בין היתר, כי שכר הטרחה הכולל עבור טיפול בתביעת קצבה, לא יעלה על 15% מסך כל הקצבאות לתקופה של חמש שנים, לפי שיעורן במועד הפסק או ההסכם. לגבי תביעה אחרת נקבע ששכר הטרחה לא יעלה על 15% מהסכום שנפסק לזכות התובע. את נוסח אותו החוק ניתן להוריד מהכתובת הבאה:
http://www.meidashoa.co.il/article.asp?menu_id=14&sub_menu_id=57&article_id=227

אזהרה: המידע נועד למטרות מידע והגברת מודעות לזכויות הניצולים בישראל ואין בו כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת משפטית ו/או תחליף להם ו/או המלצה לנקיטת אמצעים ו/או הימנעות מהם. המידע להלן איננו כולל את מלוא היקף הסוגיות המשפטיות או הנסיבות האישיות השונות שהיו רלבנטיות לפסקי דין ולהחלטות האלו ואשר עלולות שלא להתאים לנסיבותיהם האישיות של קורבנות אחרים של רדיפות הנאצים. משום כך מומלץ לפנות לייעוץ משפטי או לרשות המוסמכת לפני ביצוע פעולה כלשהי בהסתמך על מידע זה. המחבר אינו נושא באחריות כלשהי כלפי הקורא וכל הסתמכות על האמור לעיל הינה באחריות המסתמך ועל דעתו בלבד.