הודעה על הכרה בקבוצה נוספת כזכאית לתגמולים: ילדים שהתלוו להוריהם בעבודות כפייה

11/05/2016

ג' אייר תשע"ו

הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד האוצר תעניק תגמולים חודשיים לילדים שנאלצו להתלוות להוריהם בעבודות כפייה.
הרשות לזכויות ניצולי השואה החליטה להכיר, לפנים משורת הדין, באוכלוסייה נוספת כזכאית לקצבה חודשית ולהטבות נלוות.
מדובר בילדים שהתלוו באופן קבוע ורציף לאחד מהוריהם, לאתר עבודת כפייה, במדינות שפעלו בהשראה ובהשפעה של שלטון גרמניה הנאצית וגרורותיה, בעת שההורה ביצע עבודה בכפייה על פי צו שלטוני שהוצא נגד יהודים, במשך תקופה רצופה ומשמעותית, והיה צפוי לעונש לולא ביצע אותה.

זאת כאשר הילד שהתלווה לאחד מהוריו היה נתון לאותם תנאים אשר חלו על ההורה.

על מי שמבקש תגמולים  לפי החלטה זו למלא ולהגיש לרשות טופס ייעודי קצר, טופס בקשה לתגמולים לילדי עובדי כפייה.

הגשת בקשה לפי החלטה זו מיועדת למי שאיננו מעוניין בניהול הליכים משפטיים, והזכאות לתגמולים תהיה מיום הגשת הבקשה או מיום 1.12.15 לפי המאוחר מביניהם.