חודש מענק משרד האוצר לניצולים

הקרן לרווחה פרסמה הודעה בדבר פתיחה מחדש של המסלול למענקים לניצולי שואה במימון משרד האוצר.
בהודעת הקרן נאמר כי "בשונה משנים קודמות, הקרן מתכננת לפתוח את ערוץ המענקים (בקול קורא), שלוש פעמים בשנה. גובה ההחזר הכספי לכל פונה בשנת 2012 ייקבע לאחר בדיקת כל הפניות שתוגשנה לקרן בסוף כל שליש שנה, בהתאם לכמות הבקשות שתאושרנה, ביחס למסגרת התמיכה שתתקבל מהגורמים המממנים ולפי שיקולים סוציאליים. ייתכן שיאושר החזר חלקי או לא יאושר החזר כלל".
מומלץ להגיש הבקשה מוקדם ככל האפשר במהלך השנה ובתנאי שעברו שנתיים מאז הגשת הבקשה האחרונה שאושרה בקרן." פרטים בקישורית הבאה:
http://www.k-shoa.org/_Uploads/dbsAttachedFiles/kolkoremanak2012.pdf

לגבי תנאי הזכאות הבסיסיים נכתב, כי "ניצולי שואה שהכנסתם החודשית אינה עולה על הגדרת האוצר של נזקק-נצרך בינואר 2012, בגובה של 7,671 ₪ ברוטו (כולל רנטה ופנסיה מחו"ל) זכאים להגיש בקשה למענק עד 4000 ₪ אחת לשנתיים בצירוף קבלות מקור בלבד. "
כמו כן צויין במפורש, כי לא ניתן לקבל החזרים בגין רכישת תרופות. פרטים בקישורית הבאה:
http://www.k-shoa.org/?CategoryID=169&ArticleID=250

אולם בניגוד לשנה שעברה, נוספה האופציה לקבל החזר בגין מכשיר שמיעה בצירוף הוכחה כי מוצו זכויות הניצול מול סל הבריאות וקופות החולים. הזכויות לפי סל הבריאות לגבי מכשירי שמיעה לבני גיל 65 ומעלה, מפורטות בחוזר מנכ"ל משרד הבריאות 34/2011 ‏מיום 11.10.2011 הקובע, בין השאר, כי "מכשיר שמיעה יינתן למבוטח תמורת השתתפות עצמית השווה למחיר המכשיר פחות 3,000 ש"ח" ואשר ניתן להוריד אותו מהכתובת:
http://www.health.gov.il/hozer/mr34_2011.pdf‏.

הקרן ציינה גם כי לא ניתן להשתמש בטפסי בקשות משנים קודמות ויש להשתמש בטופס עדכני. את טופס הבקשה העדכני לקבלת המענק לשנת 2012 הכולל פירוט של מה שניתן לבקש עבורו החזר, להוריד מהכתובת:
http://www.k-shoa.org/_Uploads/dbsAttachedFiles/manak07022012.pdf