החלטה מנהלית של שר האוצר – זכויות ניצולים

הריני מתכבדת להודיעכם כי ביום 3.12.15 חתם שר האוצר על החלטה מנהלית מיטיבה, כדלהלן:

מתוך הכרה בסבלן של קבוצות אשר חוו התנכלויות אנטישמיות וגזעניות בתקופת מלחמת העולם השנייה, ואשר אינן זכאיות לתגמולים חודשיים ולהטבות לפי חוק נכי רדיפות הנאצים או חוק הטבות לניצולי שואה או לקצבה ממדינה אחרת; ובשים לב לגילן המתקדם של אוכלוסיות אלה,  יינקטו, לפנים משורת הדין, צעדי הסיוע הבאים:

יוצאי מרוקו ועיראק

יוצאי מרוקו ואלג'יריה שסבלו הגבלות בתחומי חיים שונים במסגרת שלטון וישי בתקופה הרלוונטית, וכן יוצאי עיראק שחוו את אירועי הפרהוד ובמסגרתם סבלו ממעשי אלימות שננקטו נגדם או שחזו במעשי אלימות –

 יהיו זכאים, לפנים משורת הדין, למענק הטבות שנתי בסך 3,600 ש"ח ולפטור מלא ברכישת תרופות מרשם הכלולות בסל שירותי הבריאות.

את הטפסים ניתן להוריד מאתר הרשות לזכויות ניצולי השואה.

עובדי כפייה

בנוסף, מי שביצע עבודה בכפייה, על פי צו שלטוני שהוצא נגד יהודים, במשך תקופה רצופה ומשמעותית והיה צפוי לעונש לולא ביצע אותה; ואשר אילולא עלה לאחר 1.10.1953 היה זכאי לתגמולים לפי חוק נכי רדיפות הנאצים – יהיה זכאי, לפנים משורת הדין, לסיוע בשווי התגמולים וההטבות הניתנים לפי חוק נכי רדיפות הנאצים.

מועד הזכאות לתגמולים לעובדי הכפייה יהיה ממועד מתן ההחלטה, אלא אם התביעה הוגשה לאחר מכן.

טופס מתאים ניתן להוריד מאתר הרשות לזכויות ניצולי השואה

את הטפסים המלאים יש להשיב לכתובת: הרשות לזכויות ניצולי השואה, משרד האוצר, רח' יצחק שדה 17, תל אביב 6157302.

מרכז המידע של הרשות עומד לרשותכם בכל שאלה בטל' שמספרו 03-5682651.  נציין כי ניתן לבקש ממרכז המידע לשלוח מתנדב לסיוע.

כמו כן, ניתן לקבל סיוע משפטי בחינם מהאגף לסיוע משפטי במשרד המשפטים, בטל' מס' 1-700-70-60-44.

אנו מאחלים לכם בריאות טובה ואריכות ימים.

בכבוד רב,
עפרה רוס

מנהלת הרשות לזכויות ניצולי השואה