נציב תלונות הציבור: אין להקשות על ניצולים בעניינים טכניים

בדו"ח קובע הנציב: "מאחר שהפונים לוועדת הערר הם רובם ככולם ניצולי שואה קשישים וחולים, יש לנהוג בהם ביתר גמישות ולעשות כל שניתן כדי להקל עליהם, ולא להקשות עליהם בעניינים טכניים במקום שהדבר אינו הכרחי"
היום (22.5.2013) פורסם על ידי נציב תלונות הציבור הדו"ח השנתי לשנת 2012, הכולל גם פרק מיוחד על הטיפול בניצולי שואה במספר רשויות במדינת ישראל נציבות תלונות הציבור נמצאת במשרד מבקר המדינה ומשמשת כתובת לכל אדם המבקש להגיש תלונה על גופים הנתונים לביקורתו של מבקר המדינה; כגון משרדי הממשלה, רשויות מקומיות, מפעלים או מוסדות של המדינה וחברות ממשלתיות וכן עובדיהם.
בדו"ח נכתב כי נוכח גילם של ניצולי השואה שמה הנציבות דגש מיוחד בטיפול בתלונותיהם של הניצולים, ועושה ככל יכולתה כדי לסייע להם, לזרז את טיפול הרשויות בעניינם ולקדם את מימוש זכויותיהם.

להלן מבחר נקודות מהדו"ח הנוגעות לזכויות ניצולי שואה מאותן רשויות הכפופות לביקורת הנציבות:

1. הכרה בהחמרת מצב רפואי ממועד הגשת התביעה
המתלוננת, ניצולת שואה, הגישה לרשות לזכויות ניצולי השואה שבמשרד האוצר תביעה להכרה במחלותיה השונות כמחלות שנגרמו בשל רדיפות הנאצים. ממסמכי התביעה שהגישה המתלוננת הושמטו בשוגג תביעתה להכרה במחלה נוספת והאישור הרפואי לכך, ועל כן היא שלחה לרשות בפקס עוד באותו יום אישור רפואי זה, וכתבה על גביו כי היא מבקשת לצרפו לתביעתה.
בהמשך נדחתה תביעתה והיא הגישה מסמך רפואי חדש ועקב כך קיבלה הרשות את תביעת המתלוננת להכרה כי היא לוקה במחלה וקבעה לה דרגת נכות בהתאם, אך רק מיום הגשת תוצאות הבדיקה.

הנציבות מצאה כי המתלוננת זכאית בדין, ולא לפנים משורת הדין, להכרה כי היא לוקה במחלה הנוספת ממועד הגשת התביעה המקורית. בדו"ח נכתב כי "אם סברה הרשות שלא די במסמך הרפואי ששלחה המתלוננת בפקס, היה עליה להסב את תשומת לבה של המתלוננת לכך ולהבהיר לה שיש צורך להגיש תביעה רשמית בעניין. יצוין בהקשר זה כי הרשות עצמה לא דרשה מהמתלוננת להגיש תביעה רשמית, אלא הסתפקה לצורך הכרה במחלה בתוצאות בדיקת צפיפות העצם. הנציבות הוסיפה כי אין זה סביר שהרשות תעמוד על קוצו של יוד בענייני פרוצדורה בטיפולה בעניינם של ניצולי השואה."

2. צירוף העתקי הפרוטוקולים של דיוני הוועדות הרפואיות
הרשות ציינה לגבי אחת התלונות כי מזה מספר חודשים היא החליטה לצרף להחלטות הוועדות הרפואיות הנשלחות לניצולים העתקי פרוטוקולים של דיוני הוועדות, שבהם יש פירוט לגבי המחלות שהוועדות דנו בהן, תלונותיו של הניצול, מהלך הבדיקה הרפואית, ההחלטה שהתקבלה ונימוקיה.

3. מענק השכלה על-תיכונית לבני הניצולים
קבלת אישור תשלום שהופק באמצעות המערכת הממוחשבת של מוסד הלימודים במקום הקבלה המקורית בנו או בתו של מי שמקבל תגמולים לפי חוק נכי רדיפות הנאצים, זכאים בתנאים מסוימים למענק בשיעור של 40% משכר הלימוד במוסד להשכלה גבוהה.

ניצול השואה התלונן על שהרשות התנתה את אישור המענק בהמצאת השוברים המקוריים של תשלום שכר הלימוד וסירבה לקבל את צילומי השוברים או את אישור התשלום שהופק באמצעות אתר האינטרנט של האוניברסיטה. המתלונן ציין כי ביקש לשמור את השוברים המקוריים ברשותו, כדי להציגם לאוניברסיטה אם יידרש לכך.
בעקבות כך הודיעה הרשות כי תסתפק מעתה באישור תשלום שהופק באמצעות המערכת הממוחשבת של מוסד הלימודים.

4. נוהל חדש לאי עיכוב טיפול בפניות ניצולי שואה שתיקיהם הועברו לבית המשפט
בדו"ח נכתב כי בעקבות תלונות בנושא, הרשות הודיעה לנציבות כי לפי נהלים חדשים שגיבשה אין לעכב עוד את הטיפול בפניות של ניצולי השואה שתיקיהם הועברו לבית המשפט. בנהלים אלה נקבע כי אם מוגשת בקשה של ניצול שואה שתיקו מצוי בבית המשפט, על הרשות לשלוח שליח לבית המשפט ולצלם את התיק, זאת כדי לאפשר לרשות לטפל בבקשתו של הניצול.
עוד הודיעה הרשות כי היא בוחנת אפשרות לסרוק בקשות של ניצולים, כדי שיהיה ניתן לטפל בהן גם כשתיקיהם של הניצולים נמצאים בבית המשפט.

5. אפשרות חדשה לניצולים שאינם מיוצגים על ידי עורכי דין לקבל גם בפקס החלטה של ועדת ערר לפי חוק נכי רדיפות הנאצים
אחת התלונות בדו"ח עסקה בניצולת שואה שהגישה לוועדת הערר הפועלת בבית משפט השלום ערר על החלטה שניתנה בעניינה לפי חוק נכי רדיפות הנאצים אולם מזכירות בית המשפט סירבה לשלוח לה את ההחלטות בפקס. הנהלת בתי המשפט מסרה כי על פי התקנות ניתן לשלוח החלטות בפקס רק לעורך דין, ואילו אותה ניצולת השואה הגישה את הערר בעצמה ולא יוצגה על ידי עורך דין.

הנציבות הודיעה כי היא אינה מקבלת את עמדתה של הנהלת בתי המשפט בנושא זה: "גם אם לפי תקנות סדר הדין האזרחי משלוח החלטות בפקס ייחשב המצאתן כדין רק אם נשלחו לעורכי דין, אין משמעות הדבר כי מזכירות ועדת הערר אינה רשאית לשלוח החלטה בפקס למבקש שאינו מיוצג על ידי עורך דין, בד בבד עם שליחתה בדואר כנדרש. זאת ועוד, מאחר שהפונים לוועדת הערר הם רובם ככולם ניצולי שואה קשישים וחולים, יש לנהוג בהם ביתר גמישות ולעשות כל שניתן כדי להקל עליהם, ולא להקשות עליהם בעניינים טכניים במקום שהדבר אינו הכרחי".

בעקבות כך הודיעה הנהלת בתי המשפט לנציבות כי הורתה למזכירויות שלוש ועדות הערר הפועלות לפי חוק נכי רדיפות הנאצים (בתל אביב, חיפה ובאר-שבע) כי אם עורר מבקש לקבל בפקס החלטה של אחת מוועדות הערר, יש לשלוח אותה אליו בפקס, בד בבד עם שליחתה בדואר רשום.

6. קבלת החזר רטרואקטיבי מקופת החולים בגין הנחות על תרופות לניצולים ממועד קבלת המידע על הזכאות על ידי הקופה
הדו"ח מציין כי בשנת 2011 חתמו משרד האוצר וקופות החולים על הסכם הקובע כי מבוטחי קופות החולים שהם ניצולי שואה יקבלו הנחות על תרופות מרשם הכלולות בסל התרופות שנקבע בחוק ביטוח בריאות ממלכתי. על פי ההסכם, ניצולים בני 75 ומטה יקבלו הנחה בשיעור של 50%, וניצולים בני 75 ומעלה יקבלו הנחה בשיעור של 60%.

בני זוג ניצולי שואה התלוננו על שלא קיבלו מקופת החולים את ההנחה בשיעור שהם זכאים לה לפי ההסכם וקופת החולים השיבה כי המידע על זכאותם של בני הזוג להנחה נמסר לה ב-1.8.11, ומאז הם מקבלים אותה על פי ההסכם. ואולם בבירור שנעשה במשרד האוצר התברר שמידע על זכאותם של בני הזוג להנחה נמסר לאותה קופת חולים עוד ביוני 2011.
בעקבות התערבותה של הנציבות קופת החולים הודיעה לנציבות כי לפיכך תחזיר לבני הזוג את הסכום בגין התרופות שרכשו ללא הנחה ביוני 2011 .

את הדו"ח החדש של נציב תלונות הציבור לשנת 2012 ניתן להוריד במלואו בכתובת: http://www.mevaker.gov.il/serve/contentTree.asp?bookid=641&id=74&contentid=13346&parentcid=13325&bctype=1&sw=1024&hw=698

אזהרה: המידע נועד למטרות מידע והגברת מודעות לזכויות הניצולים בישראל ואין בו כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת משפטית ו/או תחליף להם ו/או המלצה לנקיטת אמצעים ו/או הימנעות מהם.
המידע יכול להשתנות עקב נסיבותיו המיוחדות של כל מקרה שלא נכללו בסקירה והחלטות חדשות של קובעי הזכאות לתוכנית.
המידע להלן איננו כולל את מלוא היקף הסוגיות המשפטיות או הנסיבות האישיות השונות ואשר עלולות שלא להתאים לנסיבותיהם האישיות של קורבנות אחרים של רדיפות הנאצים. משום כך מומלץ לפנות לייעוץ משפטי או לרשות המוסמכת לפני ביצוע פעולה כלשהי בהסתמך על מידע זה. המחבר אינו נושא באחריות כלשהי כלפי הקורא וכל הסתמכות על האמור לעיל הינה באחריות המסתמך ועל דעתו בלבד.