פסק דין חדש וחשוב בעניין הכרה בנכויות

פסק הדין עוסק בשאלה כיצד ליישם שיטת חישוב המאפשרת לקבוע דרגת נכות הגדולה עד 25% מזו שנקבעה עד כה.
ב-3.7.2012 ניתן פסק דין חדש בבית המשפט המחוזי בתל אביב, שעסק בשאלות עקרוניות חשובות: כיצד ליישם את פסק הדין החדשני (פסק דין זטלמן) שניתן על ידי אותו בית משפט שעסק בשיטת החישוב לגבי תקנה 12 המאפשרת לקבוע דרגת נכות הגדולה עד 25% מזו שנקבעה בשים לב למקצועו, גילו או מינו של נכה רדיפות הנאצים. את נוסח התקנה ניתן למצוא בכתובת: http://meidashoa.co.il/article.asp?menu_id=4&sub_menu_id=102&article_id=472

פסק דין זטלמן שניתן ב-29.5.2012 (תיק 20235-02-12) קבע, כי בניגוד לנעשה כיום, יש לשקלל תחילה את הנכויות שהוכרו (לפי תקנה 9) ורק לאחר מכן להחיל עליו את התוספת שהוכרה לפי תקנה 12, כפי שנהוג לעשות גם בקביעת אחוזי הנכות לפי חוק הביטוח הלאומי.
בפסק הדין החדש (תיק 48953-03-12), דובר על ניצולת שואה אשר שיטת החישוב החדשה של תקנה 12 לפי פסק דין זטלמן מגדילה לה את אחוזי נכות למדרגה של מעל 50%. העלאת מדרגה שלא רק מגדילה את קצבת הנכות שהיא עשויה לקבל במאות ש"ח בחודש, אלא גם עשויה להעלות את התגמול לפי הכנסה שניצולים עשויים לקבל (תגמול נזקק\נצרך) באלפי ש"ח בחודש (תוספת של 2,790 ש"ח לחודש במעבר ממדרגה של 40%-49% למדרגה של 50%-59% לפי תקרות ההכנסה החדשות כפי שפורסמו באתר של משרד האוצר בכתובת הבאה: – http://ozar.mof.gov.il/shoarights/benefits.html

אולם בפסק דין החדש דובר בניצולת שואה אשר תקנה 12 יושמה רק לגבי חלק מהמחלות שהוכרו לה (רק בהכרה בפגימה הנפשית יושמה תקנה 12 ואילו בפגימות הסכרת ולחץ דם שהוכרו אף הן היא לא יושמה). משרד האוצר טען כי את שיטת החישוב של פסק דין זטלמן יש ליישם לפי אותו פסק דין אך ורק לגבי מקרים בהם יושמה תקנה 12 לגבי כל המחלות שהוכרו, כפי שהיה בנסיבות המקרה של פסק דין זטלמן ומשום כך זה לא אמור לחול על מקרים אחרים כמו זה של אותה ניצולה. דהיינו, יש לעשות את השקלול במקרים כאלו לאחר הפעלת תקנה 12 כך שדרגת הנכות שלה אמורה להיות 49.53%.

בית המשפט פסק כי גם במקרים כאלו יש ליישם את שיטת החישוב החדשה ולהעלות את דרגת נכותה ל-50.97%: "לא מצאתי כי בנסיבות המקרה שלפנינו יש לסטות מהקביעה ביחס לאופן יישום תקנה 12 בעניין זטלמן…לפיכך משסברה הוועדה כי יש להחיל את תקנה 12 בעניינו של המערער, הרי שיש להחילה על שיעור הנכות הרפואית המשוקלל שלו… אשר על כן, דרגת נכות של המערערת תעמוד על שיעור של 50.97 אחוזים (43.475 לפי המבחנים ובהתאם לאופן החישוב המפורט בתקנה 9 וכן 7.5 אחוזים נוספים לאחר הפעלת תקנה 12 במלואה לעניין הפגימה הנפשית".

עוד נקבע באותו פסק דין, בהסכמה של שני הצדדים, כי הדיון בעניינה של אותה ניצולה יוחזר לוועדה הרפואית העליונה על מנת שזו תשקול את הפעלת תקנה 12 ביחס לכלל הפגימות שהוכרו לאותה ניצולה. סוגיה חשובה נוספת שעלתה באותו פסק דין היא האם יש לעכב אותו אם יחליט משרד האוצר לבקש לערער על פסק דין זטלמן בפני בית המשפט העליון .

עורך הדין מטעם הניצולה טען, בין היתר, כי גם אם תוגש בקשת ערעור לעליון על אותו פסק דין הרי שכל עוד לא התקבלה החלטה אחרת על ידי בית המשפט, על משרד האוצר לפעול בהתאם לפסיקת בית המשפט בעניין זטלמן.

בית המשפט פסק כי "לא מצאתי לעכב את מתן פסק הדין, מנימוקיו של בא כוח המערערת, ובעיקר לנוכח הכלל לפיו על הרשות לפעול על פי כללי החישוב שנקבעו בפסק הדין בעניין זטלמן כל עוד עומד הוא בתקפו ".
את אותו פסק הדין החדש (תיק 48953-03-12) אשר בית המשפט קבע כי ניתן לפרסמו תוך איסור פרסום שמה של הניצולה, ניתן לראות בכתובת: http://www.meidashoa.co.il/pdf/48953-03-12.pdf

אזהרה: המידע נועד למטרות מידע והגברת מודעות לזכויות הניצולים בישראל ואין בו כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת משפטית ו/או תחליף להם ו/או המלצה לנקיטת אמצעים ו/או הימנעות מהם.
המידע להלן איננו כולל את מלוא היקף הסוגיות המשפטיות או הנסיבות האישיות השונות שהיו רלבנטיות לפסקי הדין האלו ואשר עלולות שלא להתאים לנסיבותיהם האישיות של קורבנות אחרים של רדיפות הנאצים. משום כך מומלץ לפנות לייעוץ משפטי או לרשות המוסמכת לפני ביצוע פעולה כלשהי בהסתמך על מידע זה. המחבר אינו נושא באחריות כלשהי כלפי הקורא וכל הסתמכות על האמור לעיל הינה באחריות המסתמך ועל דעתו בלבד.