שינוי נוהל הרשות – הענקת סכום כספי אחיד במקום החזרי מע"מ ומס קניה

נכון לתאריך 11/09/2013   ז' תשרי תשע"ד

הריני להביא לידיעתכם כי נוהל החזרי מע"מ ומס קניה שונה:במקום החזר בעבור רכישת מוצרי חשמל אשר חייב הגשת בקשה לרשות, בצירוף חשבוניות המעידות על רכישתם, ניתן מענק כספי שנתי אחיד בסך 350 ₪ לרכישת ציוד ביתי ועזרים רפואיים. מענק זה שולם החודש וישולם בכל חודש ינואר של כל שנה.
כמו כן, הנוהל החדש כולל תקופת מעבר לשנת 2014: רכישות שבוצעו מיום 1 בינואר 2014 ועד ליום 31.3.2014 יוחל עליהם הנוהל הקודם, באופן שישולם הסכום הגבוה מבין שני אלה: החזר מס קנייה ומע"מ כנגד הגשת חשבוניות לפי הנוהל הקודם, או מענק כספי לפי נוהל זה, ובלבד שהבקשות תוגשנה במהלך שנת 2014.