עדכון הפנסיות מפולין

לכל שורד/ת שואה אשר קיבל/ה אישור לקבלת פנסיה מממשלת פולין.
הגיע אליכם לאחרונה מכתב מהביטוח הלאומי הפולני לאישור חיים.
יש למלא את הטופס באנגלית/פולנית, עליו לחתום ולאמת חתימה ע"י:
רופא
עו"ד
נציג עירייה
פקיד בנק

יש לשים חותמת של הנציג המאשר.
יש לשלוח את המכתב לכתובת:

Zakład Ubiezpieczeń Społecznych

1 Oddział w Warszawie
Wydział Realizacji Umów Międzynarodowych
Ul. Senatorska 6/8
00-917 Warszawa
Poland

לידיעה:
רצ"ב דוגמא לטופס.
יש לשלוח את הטופס עד ל-16.6.2018