נציב תלונות הציבור נגד בטוח לאומי

נציב תלונות הציבור במשרד מבקר המדינה הודיע למוסד לביטוח לאומי כי מדיניותו זו פוגעת באינטרס ההסתמכות של החייבים וביכולתם לכלכל את צעדיהם, כיוון שבלי שהתריע על כך החליט לשנות את מדיניותו לקזז את החוב מהגמלאות השוטפות ולהטיל עיקולים על חשבונות החייבים. כמו כן נטען בדו"ח, כי המוסד שינה את דרך הגבייה תוך התעלמות מנסיבותיהם האישיות של כל אחד מהחייבים, מבלי שבדק את השפעת העיקולים עליהם. נציב תלונות הציבור טען, כי בכך לא נהג המוסד לפי הנורמות המחייבות אותו כרשות מנהלית, ולפיהן עליו לנהוג בהגינות כלפי מי שעלול להיפגע משינוי באופן פעולתו.

המוסד לביטוח הלאומי מסר בתגובה, כי להבא לא יוטלו עיקולים על קשישים ניצולי שואה. עוד הודיעה סמנכ"ל גמלאות "כי לנוכח הלקחים שנלמדו בחודשים שבהם הוטלו העיקולים, הוחלט כי להבא לא יוטלו עוד עיקולים על קשישים נזקקים, סיעודיים או ניצולי שואה". את הנוסח המלא של הדו"ח ניתן להוריד מהאתר של מבקר המדינה בכתובת:
http://www.mevaker.gov.il/serve/showHtml.asp?bookid=597&id=74&frompage=194&contentid=11910&parentcid=11878&direction=1&bctype=1&frombutton=0&startpage=0&sw=1280&hw=730

בהקשר זה יש לציין דו"ח נוסף של נציב תלונות הציבור (דו"ח שנתי מספר 31 לשנת 2004 עמודים 49- 50), אשר עסק בגביית חובות בשל תשלומי יתר ששילם המוסד לביטוח לאומי בטעות, בלי שמי שקיבלו אותם תרמו לטעות או ידעו עליה.
בדו"ח נאמר גם כי "הנציב קבע, כי לפי הפרשנות המקובלת לסעיף 2 לחוק עשיית עושר בכלל, ולסעיף 315(1) לחוק הביטוח הלאומי בפרט, אין לדרוש החזר תשלום יתר ששולם באשמת הגוף המשלם, בהתקיים נסיבות אלה:
(1) החייב לא תרם במאומה לכך ששולם לו תשלום היתר, ולא ידע שמשולם לו תשלום יתר או מה היו הנסיבות שגרמו לכך.
(2) החייב שינה את מצבו לרעה בעקבות קבלת התשלום. שינוי מצב לרעה יכול שיתבטא גם בהצטברות החוב ללא ידיעתו.
(3) עבר זמן רב מהיווצרות הנסיבות שבעטיין שולם תשלום היתר ועד גילוין".

את הנוסח המלא של אותו הדו"ח ניתן להוריד מהאתר של מבקר המדינה בכתובת:
http://www.mevaker.gov.il/serve/showHtml.asp?bookid=424&id=74&frompage=50&contentid=7872&parentcid=7832&direction=1&bctype=1&frombutton=0&startpage=0&sw=1280&hw=730 .