תיקון לחוק הביטוח הלאומי –קצבאות בגין רדיפה

ב-3.8.2011, עבר בכנסת בקריאה סופית תיקון לחוק הביטוח הלאומי העוסק בקצבאות בגין רדיפות הנאצים שאין לקחת אותן יותר בחשבון לצורך קביעת הזכאות לגמלת סיעוד. תיקון החוק הזה קובע כי לעניין הזכאות לגמלת סיעוד ושיעורה לא יובאו בחשבון הקצבאות שלהלן:
1. "קצבה כאמור בפסקאות (1) עד (3) להגדרה "קצבה בשל רדיפות הנאצים" שבחוק הטבות לניצולי שואה, התשס"ז–2007 "; דהיינו הקצבאות הבאות המפורטות באותו החוק: (1)"קצבה חודשית המשולמת על ידי הרפובליקה הפדראלית של גרמניה בשל רדיפות הנאצים, בהתאם לחוק הפדראלי לפיצויים (BEG)" – דהיינו, הקצבה הניתנת מגרמניה עקב נזקי בריאות כתוצאה מרדיפות הנאצים. רבים מכירים אותה כ"קצבה ממגדל שלום" על שם הלשכה לפיצויים אישיים מחו"ל הממוקמת באותו בניין והמטפלת בניצולים המקבלים קצבה זו. (2). "קצבה חודשית המשולמת לפי ההסכם עם גרמניה" – לפי חוק ההטבות לניצולי שואה שאליו מפנה אותו תיקון חוק חדש – "ההסכם עם גרמניה" מוגדר כהסכם שנחתם בין ועידת התביעות לגרמניה בשנת 1992. דהיינו, המדובר בקצבה מקרן סעיף 2 של ועידת התביעות – קצבה המשולמת אחת לשלושה חודשים שגובהה כיום 300 אירו. (3). "קצבה חודשית המשולמת על ידי מדינת חוץ אחרת בקשר עם רדיפות הנאצים ועוזריהם" – דהיינו, כל קצבה בגין רדיפות הנאצים המשולמת על ידי מדינה חוץ מישראל; כגון הקצבה המשולמת על ידי הולנד בגין נזקי בריאות מתקופת מלחה"ע השנייה (WUV), הקצבה המשולמת על ידי צרפת למי שאחד מהוריו נספה עקב מעצרו בצרפת או גירושו מצרפת בתקופת השואה, וכיו"ב. 2. "קצבה המשתלמת לפי הוראות החוק בדבר תשלום רנטות בשל עבודה בגטו, כאמור בתיקון הספר השישי לחוק הסוציאלי, אשר התקבל בגרמניה ביום 20 ביוני 2002" – דהיינו, הקצבה הסוציאלית שניתנת על ידי גרמניה בגין עבודה בגטו שניצולי שואה רבים החלו לקבל לאחרונה.

את נוסח התיקון ניתן להוריד מאתר הכנסת בכתובת: http://www.knesset.gov.il/privatelaw/data/18/3/405_3_2.rtf

מועדים ותקרת הכנסה לזכאות

לגבי מועד תחילת הזכאות לפי שיטת החישוב החדשה – נקבע כי באופן עקרוני היא אמורה לחול על גמלת הסיעוד המשולמת החל מיום פרסום אותו תיקון לחוק. ואולם, חשוב לציין כי לגבי ניצולי שואה שכבר מקבלים גמלת סיעוד חלקית – נקבע כי הוראות החוק החדשות יחולו עליהם רק "החל ב-1 בחודש שלאחר היום שבו המציא למוסד אישור בדבר קצבה חודשית המשולמת לו על ידי מדינת חוץ בקשר עם רדיפות הנאצים ועוזריהם כאמור בסעיף 224(ד)(3) לחוק העיקרי כנוסחו בחוק זה [דהיינו, הקצבאות שפורטו לעיל], או החל ב-1 בחודש שלאחר תום 90 ימים מיום התחילה, לפי המוקדם. "

לכן, מומלץ לפנות במהירות האפשרית לביטוח הלאומי עם אישורים של קבלת אותה הקצבה מהקצבאות שפורטו לעיל, שאם לא כן, תוכר הזכאות לגמלת הסיעוד המלאה רק כעבור 90 יום מיום הפרסום. גם בהודעה שפורסמה ב-27.7.2011 על ידי ועדת הכנסת שאישרה את אותו החוק נאמר: "ניצולים אשר יפנו בעצמו למוסד לביטוח לאומי לצורך קבלת הגמלה ויימצאו זכאים לה, יקבלו אותה מיידית. במקביל, המוסד לביטוח לאומי יפעל לאתר ביוזמתו ניצולי שואה שיהיו זכאים בעקבות החוק לגמלת סיעוד, והם יקבלו את הגמלה תוך שלושה חודשים. "

את נוסח אותה הודעה ניתן להוריד מאתר הכנסת בכתובת: http://portal.knesset.gov.il/NR/exeres/F1D49AAD-3676-472F-8C1E-BC0EC7C373BB.htm .

לגבי תקרות ההכנסה לזכאות לגמלת סיעוד מלאה או חלקית – לפי האמור באתר הביטוח הלאומי, החל מ-1.1.2011 תקרת ההכנסה לגמלת סיעוד מלאה ליחיד הינה עד 8,307 ש"ח לחודש או עד 12,641 ש"ח לזוג; ואילו תקרת ההכנסה לגמלת סיעוד מופחתת של 50% הינה בין 8,307 ש"ח עד 12,461 ליחיד ובין 12,461 ש"ח עד 18,691 ש"ח לזוג. חשוב לציין כי תקרות ההכנסה הללו מתעדכנות מעת לעת.

ניתן לעיין בהן באתר הביטוח הלאומי בכתובת: http://www.btl.gov.il/benefits/Long_Term_Care/Pages/%D7%AA%D7%A0%D7%90%D7%99%20%D7%96%D7%9B%D7%90%D7%95%D7%AA.aspx.

ניצולי שואה שבעקבות התיקון גמלת הסיעוד שלהם תגדל מגמלה חלקית לגמלה מלאה של 150% או 168%, יהיו עשויים להיות זכאים לתוספת של 9 שעות סיעוד מהקרן לרווחה במימון ועידת התביעות. על פי פרסומי הקרן, החל מה-31.7.2011 עברו משרדיה לבית צרפת שברח' תובל 5 בתל אביב. אולם מספרי הטלפון והפקסימיליה כמו גם שעות הקבלה והכתובת למשלוח מכתבים אליה (ת.ד. 7197 ת"א, 64734) נותרו ללא שינוי.פרטים נוספים ואת טופס הבקשה לאותן 9 שעות סיעוד נוספות למי שמקבל גמלת סיעוד מלאה, ניתן להוריד מאתר הקרן בכתובת: http://www.k-shoa.org/?CategoryID=166&ArticleID=51 ..

חוקים נוספים

חשוב לציין, כי למרות שהתיקון מפרט רק קצבאות שואה מחו"ל, ישנם חוקים נוספים הקיימים מזה מספר שנים הקובעים שגם תשלומים מסוימים הניתנים בישראל בגין רדיפות הנאצים אינם יכולים להילקח בחשבון לצורך קביעת הזכאות לגמלת סיעוד:
1. הקצבה החדשה מישראל ליוצאי מחנות וגטאות (המדובר כיום בקצבה חודשית של כ-1,100 ש"ח צמוד+כרטיס נטען של 600 ש"ח לחודש) – איננה אמורה להחשב לצורך קביעת הזכאות לכל גמלאות הביטוח הלאומי, כולל גמלת סיעוד, לפי סעיף בסעיף 8(א)(2) לחוק הטבות לניצולי השואה שלפיו משולמת אותו הקצבה.

2. הסיוע הניתן לניצולים נזקקים על ידי החברה להשבת נכסי נספי שואה (המדובר כיום בסכום הניתן אחת לשלושה חודשים והמסתכם ב-6,000 ש"ח בשנה) – אינו אמור להיחשב לצורך קביעת הזכאות לכל גמלאות הביטוח הלאומי, כולל סיעוד, לפי סעיף 75(ב) לחוק נכסים של נספי שואה לפיו ניתן אותו הסיוע.

בכל הנוגע לקצבה לפי חוק נכי רדיפות הנאצים ממשרד האוצר שמקבלים אותה עשרות אלפי ניצולי שואה שעלו לישראל עד 1953 – בהודעה שפורסמה על ידי הועדה שאשרה את התיקון לקריאה סופית ב-27.7.2011, נאמר כי "יו"ר עמותת כן לזקן, נתן לבון, ביקש מחברי הוועדה להיטיב גם עם ניצולי שואה המקבלים קצבאות ממדינת ישראל. ח"כ כץ [יוזם הצעת החוק ויו"ר הועדה] השיב לו: "לא תמיד ניתן לתקן הכל בבת אחת. לו היינו כוללים סעיף כזה, משרד האוצר היה מתנגד לחוק והטיפול בו היה אורך זמן רב. בזמן זה היו הולכים לעולמם ניצולים רבים אשר יכולים לקבל גמלה כבר עכשיו". את ההודעה ניתן להוריד מאתר הכנסת בכתובת:
http://portal.knesset.gov.il/NR/exeres/F1D49AAD-3676-472F-8C1E-BC0EC7C373BB.htm .

אזהרה: המידע נועד למטרות מידע והגברת מודעות לזכויות הניצולים בישראל והוא נוגע רק להחלטות המוזכרות בו אשר עלולות להשתנות לאחר מכן. אין בו כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת משפטית ו/או תחליף להם ו/או המלצה לנקיטת אמצעים ו/או הימנעות מהם. המידע להלן איננו כולל את מלוא היקף הסוגיות או הנסיבות האישיות השונות אשר יש לקחת בחשבון למיצוי מלא של זכויות קורבנות אחרים של רדיפות הנאצים. משום כך מומלץ לפנות לייעוץ או לרשות המוסמכת לפני ביצוע פעולה כלשהי בהסתמך על מידע זה. המחבר אינו נושא באחריות כלשהי כלפי הקורא וכל הסתמכות על האמור לעיל הינה באחריות המסתמך ועל דעתו בלבד.